Affiliated Business - شرایط و هزینه زندگی در اسلوونی http://affiliated-business.com/story.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C در حقیقت اجازه اقامت دائم یعنی اینکه فرد متقاضی می تواند برای همیشه در کشور مورد نظر خودش بماند. در صورتی که به این دلیل از همسر خود جدا می شوید که او با شما رفتاری خشونت آمیز دارد، اجازه اقامتتان را می توان علیرغم طلاقتان تمدید نمود. ناگفته نماند که دیگر مدارک اضافی برای دانشجویانی می باشد که قصد ماندن بیش از 6 سال در پاناما را در سر دارند. به همین دلیل، باید درتقاضانامه ها به این موارداشاره ش Wed, 11 Jul 2018 21:56:40 UTC en